• Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over betonnen mestsilo’s

Lees hieronder de meest gestelde vragen die wij in het verleden hebben gekregen over onze producten. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Aan welke kwaliteitseisen moet een nieuwe mestsilo/mestbassin te voldoen?

Kwaliteitseisen mestsilo BRL 2342 Activiteitenbesluit.

Bovengrondse mestbassins/mestsilo’s, opgericht na 1 januari 2013 moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. De inrichtinghouder moet die laten aanleggen en uitvoeren volgens BRL 2342 (artikel 3.68 Activiteitenregeling). Dat geldt ook voor de afdekking van de mestopslag. Met de kwaliteitsverklaring, die de inrichtinghouder van de leverancier krijgt, kan hij aantonen dat het mestbassin en de afdekking voldoen aan BRL 2342. Zonder een kwaliteitsverklaring/certificaat mag de mestopslag niet worden gebruikt.

Art. 3.68

 1. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vierde lid zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vierde lid, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.

 2. Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

 3. Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

 4. Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.

 5. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid zijn een mestbassin en een afdekking die zijn opgericht voor 1 januari 2013 uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins, het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

 6. Indien in de verklaring, bedoeld in het vijfde lid, geen referentieperiode mestbassins is vermeld, geldt gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:

  • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;

  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;

  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;

  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of

  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

Heeft AquaStruct een certificaat/kwaliteitsverklaring voor het bouwen van mestsilo’s?

Ja, AquaStruct is in het bezit van het Kiwa certificaat voor silo’s tot en met 7 meter hoog. Het certificaat wordt door Kiwa afgegeven aan bedrijven, die aantoonbaar ervaring hebben met de bouw van mestsilo’s. De constructieberekeningen en tekeningen zijn door de Kiwa gecontroleerd.

Alle gemeenten eisen voor een vergunningaanvraag of melding van een mestsilo dat de bouwer van de mestopslag een kwaliteitsverklaring heeft.

Download hier ons KIWA certificaat.

Hoe betreed je veilig de mestsilo?

Voor het betreden van de mestsilo en andere veiligheidsvragen verwijzen wij u naar de site www.mestgassen.nl.

Hoe diep mag de silo worden ingegraven?

Indien het wenselijk is de silo een zo laag mogelijke “gevel” hoogte te geven is het mogelijk de silo 3 meter in te graven. De onderkant van de silovloer dient wel boven het grondwaterniveau te blijven.

Hoe lang is de garantieperiode van een betonnen mestsilo?

Voor betonwerk 10 jaar en voor de spankap 5 jaar.

Ik wil andere producten dan mest in de mestsilo doen, kan dat?

Beton is heel geschikt om allerlei soorten producten in op te slaan. Heeft u een specifiek product op het oog informeer dan van tevoren bij AquaStruct.

Is een afdekking verplicht in Nederland?

Ja, dit is verplicht.

Is het mogelijk de bestaande vloer van een mestsilo te hergebruiken?

Door het toepassen van voor- en naspanning in de wanden is het in bijna alle gevallen mogelijk de bestaande vloer te hergebruiken. Belangrijkste eis is dat de bestaande vloer heel is.

Is voor het bouwen van een mestsilo een milieuvergunning nodig?

Achtererfgebied

Indien de totale bovengrondse mestopslag groter is dan 2.500 m3 is er een milieuvergunning nodig.
Indien de silo kleiner is dan 2.500 m3 en er is niet meer bovengrondse mestopslag op het erf aanwezig is voldoet een normale bouwvergunning.

Is voor het bouwen van een mestsilo kleiner dan 2.500 m³ een bouwvergunning noodzakelijk?

Mestsilo’s vallen onder de regeling vergunningsvrij bouwen. Dat staat in artikel 3 lid 6 van bijlage II bor. In dit artikel is niet een maximale hoogte genoemd waarbinnen de mestsilo moet blijven. Dat komt omdat de mestsilo aan het bestemmingsplan moet voldoen. In het bestemmingsplan staat wel een maximale hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 3 lid 6 staat wel dat de mestsilo in het achtererfgebied moet vallen van het agrarisch bedrijf. Één meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw begint het achtererfgebied (zie onderstaande afbeeldingen). Ook de voorschriften van het bestemmingsplan moeten bekeken worden. Wordt hier allemaal aan voldaan dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw. AquaStruct beoordeeld deze zaken voor de opdrachtgever.

Wat is de minimale aanlegdiepte van de mestsilo?

De onderkant van de betonvloer dient 300 mm boven de hoogste grondwaterstand te worden aangelegd. In verband met opvriezen is de minimale aanlegdiepte ter plaatse van de rand van de silo ca. 600 mm onder maaiveld.

Wat is de referentie periode van een mestsilo?

 • 20 jaar voor een betonnen, houten of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking.
 • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking
 • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin
 • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin
 • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen. (denk aan spankappen)

Betonnen silo’s moeten na 20 jaar gekeurd worden. Daarna kan de periode met 0 tot 10 jaar worden verlengd.

Wat is het voordeel van voorgespannen wanden?

Het grote voordeel van voorgespannen wanden is dat er geen scheurvorming optreedt. Dit komt omdat de wandelementen door de voorspanning continue onder druk staan. Dit is niet alleen visueel mooier maar ook goed voor de dichtheid en de duurzaamheid van de silo.

Wie verzorgt de vergunningsaanvraag?

AquaStruct regelt de normale bouwaanvraag of melding. Op verzoek, kan in overleg met de opdrachtgever en de gemeente de milieuaanvraag worden verzorgd.